Teslice.cz - střechy, roubenky, památkové stavby

Aktuálně se nacházíte v sekci s názvem Reklamační řád.

1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Délka záruční doby odpovídá minimálně délce záruční doby dle občanského zákoníku, zpravidla to jsou 2 roky.

2. Kupující, je povinen si zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí. Případnou reklamaci způsobenou dopravou je nutné oznámit do 2 pracovních dnů na e-mail: obchod@teslice.cz. Spolu s oznámením reklamace je nutné zaslat alespoň 3 fotografie poškozeného zboží a přepravního balení. S poškozeným zbožím ani přepravním obalem není dovoleno dále manipulovat. Přepravce má právo si balení a poškozené zboží fyzicky prohlédnout. V případě, že bude reklamace nahlášena (a fotografie zaslány) později, než do 2 pracovních dní od převzetí, bude reklamace automaticky zamítnuta. Pokud je zjištění jakéhokoliv poškození obalu výrobku, musí kupující za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození sepsat záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

3. Zákazník má při uplatnění záruky právo:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším množství, které brání řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a materiálů způsobené jejich obvyklým užíváním. Kratší životnost zboží vzhledem k opotřebení způsobeného jejím obvyklým užíváním nelze považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
Reklamace postupujeme našim jednotlivým dodavatelům. Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc. V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

5. V případě reklamace nám prosím zašlete zprávu na e-mail: obchod@teslice.cz
  • čeho se reklamace týká (zboží, množství)
  • číslo objednávky nebo faktury
  • požadavek jaké v případě uznání reklamace požadujete plnění (náhrada za nové zboží, sleva atd.)V roce 2010, vytvořil Webtechgroup.cz
Přírodní kámen | Mobilní domy, mobilheimy | Přírodní kámen | Ubytování Vsetín